Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΩΝ-ΥΕΝ

«Κύριε Υπουργέ,

Άρθρο 20 Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Αναφερόμεθα στο άνω Σχέδιο Νόμου και ειδικότερα στο άρθρο 20 με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 2932/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πάγια και αταλάντευτη θέση της ΠΝΟ, όπως αυτή έχει εκφρασθεί από το σύνολο των καταστατικών της οργάνων και έχει γνωστοποιηθεί με πληθώρα εγγράφων της προς όλους τους διατελέσαντες κατά καιρούς Υπουργούς Ναυτιλίας, είναι και παραμένει ότι ο ακτοπλόος εφοπλιστής έχει την υποχρέωση της δεκάμηνης στελέχωσης των πλοίων του, να απασχολεί δηλ. σε ετήσια βάση (δεκάμηνη απασχόληση) το προβλεπόμενο από την οργανική σύνθεση πλήρωμα για δέκα μήνες ανεξάρτητα από το αν εκτελούνται ή όχι πλόες. Σε κάθε δε περίπτωση το πλήρωμα θα διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα συγκροτείται σύμφωνα με αυτές από Έλληνες ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων.
Επομένως, τυχόν τροποποίηση, ρητή ή σιωπηρή ή τυχόν ρύθμιση που αντιστρατεύεται την παραπάνω θέση, όπως αυτή άλλωστε αποτυπώνεται στις διατάξεις του Ν. 2932/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ειδικότερα με το άρθρο 18 του Ν. 3509/2005, και το άρθρο 8 του Ν. 3569/2007, θα αποτελεί κατάργηση νομίμων δικαιωμάτων των ναυτεργατών και είναι αυτονόητο ότι βρίσκει την Ομοσπονδία μας και τους Έλληνες ναυτεργάτες κάθετα αντίθετους. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διάταξη πρέπει να αποτυπώνει με σαφή τρόπο και με περιεχόμενο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση και παρερμηνείες τις πάγιες θέσεις της Ομοσπονδίας, όπως αυτές διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο.

Σε ό,τι δε αφορά το πιστοποιητικό ελληνομάθειας, αδυνατούμε κατ΄αρχήν να αντιληφθούμε το περιεχόμενο και την σκοπιμότητα της επιχειρούμενης τροποποίησης με το σχολιαζόμενο άρθρο 20 του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2932/2001 με το οποίο επιχειρείται διάκριση μεταξύ του πληρώματος σε εκείνους τα καθήκοντα των οποίων σχετίζονται με θέματα ασφαλείας και εκείνους που τα καθήκοντά τους δεν σχετίζονται με θέματα ασφαλείας.

Η θέση μας εν προκειμένω είναι διαυγής και κρυστάλλινη, δηλ. ότι όσοι από το προσωπικό δεν είναι Έλληνες, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επί πλέον, πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι σύμφωνα με ισχύοντες Κανονισμούς, Εθνικούς και Διεθνείς, όλα τα μέλη του πληρώματος, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επιστασίας στην οποίαν ανήκουν, κατανέμονται εκ των προτέρων σε συγκεκριμένους χώρους και διαμερίσματα του πλοίου, με σχετικό και αναρτώμενο πίνακα ο οποίος απεικονίζει την διαίρεση και τον τρόπο συμμετοχής ενός εκάστου μέλους του πληρώματος σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Είναι δε χαρακτηριστικό από τους παραπάνω Κανονισμούς ότι ουδείς του πληρώματος εξαιρείται από την ασφάλεια του πλοίου.
Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να τονίσουμε εμφαντικά ότι μας προξενεί αλγεινή εντύπωση η επιλογή της χρονικής συγκυρίας για την προώθηση του παραπάνω άρθρου του Νομοσχεδίου διότι αντί να εμφανίζονται ρυθμίσεις που να συμβάλλουν στην επίλυση των χρόνιων, ώριμων και δίκαιων αιτημάτων των Ελλήνων ναυτεργατών που συνεχίζουν να τελούν υπό καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης, διατυπώνεται διάταξη που όχι μόνο βρίσκει την ΠΝΟ και τους Έλληνες ναυτεργάτες αντίθετους, αλλά στην ουσία κατεδαφίζει πλήθος κεκτημένων νομίμων δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρωθεί με τους παραπάνω νόμους και για τους οποίους χρειάσθηκαν αγώνες και θυσίες των Ελλήνων ναυτεργατών αρκετών ετών.
Τους αγώνες αυτούς η ΠΝΟ δεν πρόκειται να απεμπολήσει και είναι έτοιμη να τους επαναλάβει, αν χρειασθεί, διότι η παραπάνω ρύθμιση θίγει καίρια τον πυρήνα της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτεργατών και επί πλέον τροφοδοτεί την ανεργία από την οποία μαστίζεται ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια».

31 Ιανουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: