Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ - 80 χρόνια απ' τη μαχητική επαναστατική του απολογία μπροστά στο ναζι-φασιστικό Δικαστήριο

dimitrofΑναδημοσιεύομε δυο σύντομα χαρακτηριστικά αποσπάσματα.

Ο Δημητρώφ στη δίκη της Λειψίας ανάμεσα στ’ άλλα τόνισε (25/9/1933):

«Είναι παραπέρα εντελώς σωστό ότι είμαι υπέρ της Π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή ς Ε π α ν ά σ τ α σ η ς και υπέρ της Δ ι χ τ α τ ο ρ ί α ς τ ο υ Π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ. Είμαι σταθερά πεπεισμένος, ότι αυτή είναι η μ ο ν α δ ι κ ή δ ι έ ξ ο δ ο ς και η σ ω τ η ρ ί α από την οικονομική κρίση και την πολεμική καταστροφή του καπιταλισμού. Κι' η πάλη για τη Δ ι χ τ α τ ο ρ ί α τ ο υ Π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ και τη ν ί κ η τ ο υ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ είναι δίχως αμφιβολία το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ η ς ζ ω ή ς μ ο υ. Επιθυμώ να ζήσω τουλάχιστον ακόμα 20 χρόνια για τον Κομμουνισμό και έπειτα ήσυχα να πεθάνω. Α λ λ ά α κ ρ ι β ώ ς γ ι’ α υ τ ό ε ί μ α ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό ς α ν τ ί π α λ ο ς τ η ς μ ε θ ό δ ο υ τ η ς α τ ο μ ι κ ή ς τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς κ α ι τ η ς σ υ ν ω μ ο σ ί α ς. Και αυτό όχι για λόγους συναισθηματικούς και ουμανιστικούς. Σύμφωνα με τη λενινιστική μας Διδασκαλία και με τις αποφάσεις και την πειθαρχία της ΚΔ, που αποτελούν τον ανώτατο νόμο για μένα και για κάθε κομμουνιστή, είμαι εναντίον της ατομικής τρομοκρατίας και των πραξικοπηματικών ενεργειών από τη σκοπιά της ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς σ κ ο π ι μ ό τ η τ α ς, για το συμφέρον της Προλεταριακής Επανάστασης και του ίδιου του Κομμουνισμού. Είμαι πραγματικά ένας ενθουσιώδης οπαδός του Σοβιετορώσικου Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί αυτό το Κόμμα κυβερνάει την πιο μεγάλη χώρα του κόσμου, το ένα έκτο της γης και με επικεφαλής τον μεγάλο μας ηγέτη Σ τ ά λ ι ν οικοδομεί τόσο ηρωϊκά και με επιτυχία το Σοσιαλισμό»

Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ χρουστσο-μπρεζνιεφική λογοκρισία στις χώρες του παλινορθωμένου καπιταλισμού και εκείνη όλων των χρουστσοφικών σοσιαλδημοκρατικών αντικομμουνιστικών κομμάτων, συμπεριλαβομένου και του «Κ»ΚΕ (΄56), έχει απαλείψει απ’ όλες τις μετά το ‘56 εκδόσεις τη φράση: «και με επικεφαλής το μεγάλο μας ηγέτη Σ τ ά λ ι ν».

Και αλλού στις 16 Δεκέμβρη 1933:

«Παραδέχομαι πως η γλώσσα μου είναι τραχιά και σκληρή, και αυτό γιατί τραχιά ήταν η ζωή μου κι επίσης σκληροί οι αγώνες μου. Όμως η γλώσσα αυτή είναι ανοιχτή και ειλικρινής. Συνηθίζω πάντα να λέω τα πράγματα με το σωστό τους όνομα. Δεν είμαι δικηγόρος που προσπαθεί εδώ, συμφωνα με το καθήκον του να υπερασπίσει τον πελάτη του.

Υπερασπίζω το ίδιο μου το πρόσωπο σαν κατηγορούμενος κομμουνιστής.

Υπερασπίζω την ίδια μου την κομμουνιστική και επαναστατική τιμή μου.

Υπερασπίζω τις ιδέες μου, τις κομμουνιστικές μου πεποιθήσεις.

Υπερασπίζω το νόημα και το περιεχόμενο της ζωής μου.

Γι’ αυτό η κάθε φράση που λέγεται από μένα μπροστά το δικαστήριο, είναι κατά κάποιο τρόπο α ί μ α α π’ τ ο α ί μ α μ ο υ κ α ι σ ά ρ κ α α π’ τ η σ ά ρ κ α μ ο υ. Κάθε λέξη εκφράζει τη βαθύτατη αγανάχτησή μου εναντίον της άδικης κατηγορίας, ενάντια στο γεγονός πως ένα τέτοιο αντικομουνιστικό έγκλημα θέλουν να το καταλογίσουν σε βάρος των κομμουνιστών. Συχνά μου επιρρίπτουν την κατηγορία πως δεν παίρνω στα σοβαρά το ανώτατο γερμανικό Δικαστήριο. Αυτό είναι εντελώς ασύστολο.

Ε ί ν α ι  α λ ή θ ε ι α  π ω ς  γ ι α  μ έ ν α,  σ α ν  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς,  α ν ώ τ α τ ο ς  ν ό μ ο ς  ε ί ν α ι  τ ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α τ η ς  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς  Δ ι ε θ ν ο ύ ς  κ α ι  α ν ώ τ α τ ο  Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο  η  Ε π ι τ ρ ο π ή  Ε λ έ γ χ ο υ  τ η ς  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς  Δ ι ε θ ν ο ύ ς».

Δεν υπάρχουν σχόλια: