Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Διαγράφτηκε από την ΚΟ της ΝΔ ο Νίκος Νικολόπουλος

Νέοι τριγμοί στο μοναρχοφασιστικό κόμμα της ΝΔ. Διαγάφτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.ο βουλευτής Αχαϊας και τέως υφυπουργός Εργασίας Νίκος Νικολόπουλος και παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ με το ερώτημα της διαγραφής

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

rΦονιτικι ορθογραφία

Τυ Θομα Ακροτιρϊανάκι
Ι ελινικι μιονότιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ έβγαζε τιν εφιμερίδα «Κομυνιςτις»,
πυ ίταν ι βαςικι εφιμερίδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφία:
1) ο φθόνκος «ε» με το γράμα «ε» .
2) ο φθόνκος «ι» με το γράμα «ι»,
3) ο φθόνκος «ο» με το γράμα «ο».
4) ο φθόνκος «ου» με το γράμα «υ».
5) ι ςινδιαςμί «αυ,ευ,ηυ» γράφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ».
6) το «γχ» γράφετε «νχ».
7) το «γγ» γράφετε «νκ».
8) το «γκ»,όταν ίνε στιν ίδια ςιλαβι,διατιρίτε,αλιος γράφετε «νκ».
9) αποβάλετε το δέφτερο ςίμφονο,στα διπλα ςίμφονα.
10) όταν γράμα δεν προφέρετε,αποβάλετε,π.χ. «Πέμτι».
11) το τελικο «ς» ίνε το μόνο μικρο ςίγμα (καλίτερα,διότι το «σ»
μιάζι με «ο»).
12) το «ς» σε οπιαδίποτε θέσι,όταν προφέρεται «ζ» γράφετε με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γράφοντε «κς,πς»
14) τόνος ςτι λίγυςα δεν ςιμιόνετε
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λέξι πυ δεν έχι τόνο μπένι πάβλα.
Σίμερα ςτιν Ελάδα ας γίνι νόμος,πυ θα κατοχιρόνι τιν ελεφθερία τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφία ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφία.[Προτιμο προςοπικα αφτι τι φονιτικι ορθογραφία,
κε με διατίριςι τον «ξ,ψ»].
----------------------------------------------------------------------
Ιςτερόγραφο---Παραθέτο τις ακόλυθες αλαγες ςτο πιο πάνο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε αχρίαςτες,για να αναςκεβάσο τα επιχιρίματα τον
αντιδραςτικον,για «αξεπέραςτα» προβλίματα που δίθεν προκίπτυν :

Σε περίπτοςι ςίνχιςις κε μόνο :
Σιμιόνυμε τα διπλα σίμφονα,τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»,το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις πάντα με «ι».
Στιν κατ' εξέρεσι σιμίοσι του «υ» μπορύμε να βάλυμε διαλιτικα («ϋ»),αν ιπάρχι σίνχισι
με το υ (ου).Όταν ακολυθι φονίεν πυ μπορι να ςχιματίζι ί να μι ςχιματίζι καταχριςτικι
δίφθονκο με το «ι» τις φονιτικις γραφις, κε ίμαςτε στιν περίπτοςι πυ δεν ςχιματίζι,τυ
βάζυμε διαλιτικα «ϊ».Επίσις βάζυμε κανονικα διαλιτικα ςτα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπάρχι
ςίνχιςι με τα κατ' εξέρεσι σιμιύμενα δίψιφα φονίεντα.
Παραδίγματα ανάμικτα,αλφαβιτικα :
1.αγωνία,2.απώλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βώλος,5.δ(εί/ή)γμα,6.διάλιμ(μ)α,7.έν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.έκ(κ)λισι,10.εξάρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(εί/ή)λος,13.(ι/η/υ)νίον,14.θ(ή/ύ)ρα,15.ιδιώτις,
16.ίττα (είτα,πυ το γράφυμε ίτα),17.καινος,18.κάλλος(κάλως,κάλος),19.κλ(ε)ί)νο,
20.κλ(ί/ή)μα,21.κλ(ί/ή)σι,22.κόμ(μ)α,23.(το) κόμμι [κ(ό/ώ)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ί/ή)σι,
26.κ(ί/ύ)ον,27.κ(ή/ύ)τος,28.κ(ό/ώ)μι,29.λ(εί/ή)μμα (λύμα,το γράφυμε λίμα,διότι δεν
ιπάρχι διαφορετικι γραφι,με ένα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ί/ύ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μάν(ν)α,
34.μ(υ)ία,35.(ο)ινόδις,36,ξυρος,37.παιδίον,38.πάλ(ι/η),39.παράλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ίνα,
41.π(εί/ή)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πώλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(ή/ύ)λος,47.στ(ο)ίχος,
48.σωρος,49.τ(εί/οί)χος,50.τόν(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ί/ύ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μέτερος.55.ιπερωρία,56.φίλλον,57.φ(ί/ύ)λο(ν) 58.χ(ε)ίλια,59.χ(εί/ή)ρα,60.χή/οί)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ωμος,66.ώρα,67.ωράριο
Ο πιο πάνο κατάλογος,πυ διάβασα σε παλιο λεξικο,ίνε επαρκις και υσιαστικα πλίρις,

Ανώνυμος είπε...

Φονιτικι ορθογραφία (βερσιον 2,σχεδον ταφτίζεται με τιν 1,πιο πάνο)

Τυ Θομα Ακροτιρϊανάκι
Ι ελινικι μιονότιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ έβγαζε τιν εφιμερίδα «Κομυνιςτις»,
πυ ίταν ι βαςικι εφιμερίδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφία:
1) ο φθόνκος «ε» με το γράμα «ε» .
2) ο φθόνκος «ι» με το γράμα «ι»,
3) ο φθόνκος «ο» με το γράμα «ο».
4) ο φθόνκος «ου» με το γράμα «υ».
5) ι ςινδιαςμι «αυ,ευ,ηυ» γράφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,κε το «φς» πυ μπορι
να προκίψι με «ψ»,όταν τα «φ» κε «ς» ίνε στιν ίδια σιλαβι.
6) το «γχ» γράφετε «νχ».
7) το «γγ» γράφετε «νκ».
8) το «γκ»,όταν ίνε στιν ίδια ςιλαβι,διατιρίτε,αλιος γράφετε «νκ».
9) αποβάλετε το δέφτερο ςίμφονο,στα διπλα ςίμφονα.
10) όταν γράμα δεν προφέρετε,αποβάλετε,π.χ. «Πέμτι».
11) το τελικο «ς» ίνε το μόνο μικρο ςίγμα..
12) το «ς» σε οπιαδίποτε θέσι,όταν προφέρεται «ζ» γράφετε με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γράφοντε «κς,πς»
14) τόνος ςτι λίγυςα δεν ςιμιόνετε
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λέξι πυ δεν έχι τόνο μπένι πάβλα.
Σίμερα ςτιν Ελάδα ας γίνι νόμος,πυ θα κατοχιρόνι τιν ελεφθερία τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφία ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφία.[ Προτιμο προςοπικα αφτι τι φονιτικι ορθογραφία,
κε με διατίριςι τον «ξ,ψ» κε τον δίο σιγμάτον, σ κε ς ].
----------------------------------------------------------------------
Ιςτερόγραφο---Παραθέτο τις ακόλυθες αλαγες ςτο πιο πάνο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε σπανιότατα αναγκέες,για να αναςκεβάσο τα επιχιρίματα τον
αντιδραςτικον,για «αξεπέραςτα» προβλίματα που δίθεν προκίπτυν :

Σε περίπτοςι ςίνχιςις κε μόνο :
Σιμιόνυμε τα διπλα σίμφονα,τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»,το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις πάντα με «ι».
Στιν κατ' εξέρεσι σιμίοσι του «υ» μπορύμε να βάλυμε διαλιτικα («ϋ»),αν ιπάρχι σίνχισι
με το υ (ου).Όταν ακολυθι φονίεν πυ μπορι να ςχιματίζι ί να μι ςχιματίζι καταχριςτικι
δίφθονκο με το «ι» τις φονιτικις γραφις, κε ίμαςτε στιν περίπτοςι πυ δεν ςχιματίζι,τυ
βάζυμε διαλιτικα «ϊ».Επίσις βάζυμε κανονικα διαλιτικα ςτα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπάρχι
ςίνχιςι με τα κατ' εξέρεσι σιμιύμενα δίψιφα φονίεντα.
Παραδίγματα ανάμικτα,αλφαβιτικα :
1.αγωνία,2.απώλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βώλος,5.δ(εί/ή)γμα,6.διάλιμ(μ)α,7.έν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.έκ(κ)λισι,10.εξάρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(εί/ή)λος,13.(ι/η/υ)νίον,14.θ(ή/ύ)ρα,15.ιδιώτις,
16.ίττα (είτα,πυ το γράφυμε ίτα),17.καινος,18.κάλλος(κάλως,κάλος),19.κλ(ε)ί)νο,
20.κλ(ί/ή)μα,21.κλ(ί/ή)σι,22.κόμ(μ)α,23.(το) κόμμι [κ(ό/ώ)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ί/ή)σι,
26.κ(ί/ύ)ον,27.κ(ή/ύ)τος,28.κ(ό/ώ)μι,29.λ(εί/ή)μμα (λύμα,το γράφυμε λίμα,διότι δεν
ιπάρχι διαφορετικι γραφι,με ένα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ί/ύ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μάν(ν)α,
34.μ(υ)ία,35.(ο)ινόδις,36,ξυρος,37.παιδίον,38.πάλ(ι/η),39.παράλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ίνα,
41.π(εί/ή)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πώλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(ή/ύ)λος,47.στ(ο)ίχος,
48.σωρος,49.τ(εί/οί)χος,50.τόν(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ί/ύ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μέτερος.55.ιπερωρία,56.φίλλον,57.φ(ί/ύ)λο(ν) 58.χ(ε)ίλια,59.χ(εί/ή)ρα,60.χή/οί)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ωμος,66.ώρα,67.ωράριο
Ο πιο πάνο κατάλογος,πυ διάβασα σε παλιο λεξικο,ίνε επαρκις και υσιαστικα πλίρις.