Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

46 εκατομμύρια Αμερικανοί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση

46 εκατομμύρια Αμερικανοί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση
Αποτέλεσμα της βαρβαρότητας του καπιταλισμούΣτις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την ισχυρότερη δύναμη στον κό­σμο, στη χώρα των φονιάδων των λαών, στη χώρα των πολέμων (Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανι­στάν, Λιβύη) για την εξυπηρέ­τηση των οικονομικών συμφε­ρόντων των πολυεθνικών εται­ριών και τον μονοπωλίων, η α­νεργία, η φτώχεια και η εξα­θλίωση εξαπλώνεται και αυξά­νεται.
Παράλληλα ολοένα και πε­ρισσότερο και εν μέσο κρίσης υπέρ παρα­γωγής, αυξάνουν τα πλούτη των πολυε­θνικών, των καπιταλιστών.
Περισσότερα από 46 εκατομμύρια Α­μερικανοί δηλαδή το 15% του πληθυσμού των Η.Π.Α. βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, με αποτέλεσμα να ζούνε με κουπόνια που λαμβάνουν για την αγο­ρά τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατα επί­σημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ.
Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ ο οποίος από το Μάιο του 2010 αυξήθηκε τον Α­πρίλιο του 2011 κατά 2,5%.
Παράλληλα ο αριθμός των Αμερικα­νών που δεν έχουν κανενός είδους ιατρι­κή περίθαλψη έχει φτάσει σχεδόν τα 50 εκατομμύρια ανθρώπους.
Η ίδια εικόνα παρατηρεί­ται και στην ανεργία για την οποία δεν διαφαίνεται σύ­ντομα η μείωση της.
Οι πολιτείες που χορηγούν τα περισσότερα επιδόματα διατροφή, κουπόνια τα οποία κατά μέσω όρο φτά­νουν τα 300 δολάρια και ανταλλάσσονται στα Super Market με τρόφιμα είναι:
Το Τέξας με 3,9 εκατομμύρια ανθρώ­πους, η Καλιφόρνια με 3,7 εκατομμύρια, η Φλόριντα και η Νέα Υόρκη με 3 εκατομ­μύρια και η Αλαμπάμα με 1,7 εκατομμύ­ρια.
Η εικόνα αυτή της φτώχειας και της εξαθλίωσης είναι αποτέλεσμα της βαρβα­ρότητας του καπιταλισμού.
Είναι αποτέλεσμα της δράσης των κοινωνικών νόμων του καπιταλισμού στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πλουσίων μέσα από την εκμετάλλευ­ση και την καταπίεση των εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: