Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Το καταστατικό της Ε.Π.Ο.Ν.

Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.Ν. αποτελεί για τη Νέα Γενιά το φωτεινό οδηγό που της δείχνει το δρόμο της πάλης για τη Λευτεριά, την Πρόοδο και τον Πολιτισμό.

Η Ε.Π.Ο.Ν. βάνει στη νεολαία για αγώνα τα ωραιότερα ιδανικά.

Οι σκοποί της Ε.Π.Ο.Ν. βγαλμένοι μέσα απ' τη μελέτη της σημερινής νεοελληνικής πραγματικότητας, μέσα απ' τη διαπίστωση της όλης κατάστασης και των αναγκών της νεολαίας μας, ανταποκρίνονται πλέρια στις ψυχικές και πνευματικές της απαιτήσεις.

Ποτέ, κανένα καθεστώς και καμιά οργάνωση δεν ένωσε τόσο προοδευτικά τη νεολαία ούτε την οδήγησε σε τόσο μεγαλειώδικους αγώνες, όσο η Ε.Π.Ο.Ν.

Η νεολαία με όπλο τους σκοπούς της Ε.Π.Ο.Ν. στην περίοδο της αξονικής κατοχής έγινε το καμάρι όλου του προοδευτικού κόσμου από τη μια μεριά, το σκιάχτρο των Ούννων και των προδοτών απ' την άλλη.

Και τώρα με το ίδιο όπλο, με την ίδια πίστη και συνέπεια στα ιδανικά της Ε.Π.Ο.Ν., η νεολαία συνεχίζει παλληκαρήσια το προοδευ­τικό της έργο.

Οι εχτροί της ας τρέμουν μπροστά στ’ αγέρωχο πέρασμά της.

Οι Επονίτες και oι Επονίτισσες ας μεταδώσουν το καταστατικό μας πλατειά στις μάζες της Νεολαίας. Ας γίνουν οι σκοποί μας συνείδηση σε κάθε νέα και νέο.

Όλοι και όλες με το καταστατικό στα χέρια ας γίνουμε κή­ρυκες των μεγάλων ιδανικών της οργάνωσής μας.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ά ρ θ ρ ο 1.

Ιδρύεται πανελλαδική οργάνωση της νέας γενιάς με τον τίτλο «Ενιαία Πανελλαδική 'Οργάνωση Νέων» (Ε.Π.Ο.Ν.) και με έδρα την Αθήνα.

Ά ρ θ ρ ο 2.

Η Ε.Π.Ο.Ν. είναι οργάνωση εθνικοαπελευθερωτική, αντιφασιστική, προοδευτική, φιλειρηνική.

2. ΣΚΟΠΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 3.

Βασικοί σκοποί της Ε.Π.Ο.Ν. είναι:

α) Η εθνική απελευθέρωση, η πλέρια ανεξαρτησία και α­κεραιότητα της Ελλάδας, με καθημερινό και αδιάκοπο αγώνα.

β) Η υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της νέας γενιάς στη ζωή, στη μόρφωση και στον πολιτισμό.

y) Η εξολόθρευση του φασισμού τώρα και ατό μέλλον και με οποιαδήποτε μορφή κι αν παρουσιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό μας καθεστώς θα πηγάζει από τη λεύτερη εκδή­λωση της κυριαρχικής θέλησης του Λαού και της Νέας Γενιάς. Επιπρόσθετα για τη Νέα Γενιά αυτό σημαίνει ίσα πολιτικά δι­καιώματα για τούς νέους και νέες που είναι πάνω από 18 χρό­νων, αφού έχουν ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή

δ) Ο αγώνας κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων για την κατοχύρωση της ειρήνης με βάση την αυτοδιάθεση των λαών και νεολαιών και την αδελφική συνεργασία τους.

ε) Η ανοικοδόμηση της χώρας μας από τα ερείπια του πολέμου και της αξονικής κατοχής, προς το συμφέρο και την ευημερία ολόκληρου του πληθυσμού.

3. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 4.

Μέσα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών είναι: α) Ο καθημερινός και αδιάκοπος αγώνας της νέας γενιάς.

β) Η οργάνωση των νέων και κοριτσιών στην Ε.Π.Ο.Ν. ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις τους (πολιτικές, θρη­σκευτικές κ.λ.π.).

Σημείωση: Τα παιδιά θα οργανωθούν χωριστά με την καθο­δήγηση της Ε.Π.Ο.Ν.

γ) Η έντυπη και προφορική προπαγάνδα των σκοπών της Ε.Π.Ο.Ν.

δ) Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και οργανωμένης δρα­στηριότητας της νέας γενιάς.

στ) Η συνεργασία μ' όλα τα κόμματα κι άλλες λαϊκές ή επιστημονικές οργανώσεις που συμφωνούν και υπερασπίζονται το πρόγραμμα της Ε.Π.Ο.Ν.

4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 5.

Η συγκρότηση της Ε.Π.Ο.Ν. καθορίζεται από τις συνθή­κες που επικρατούν στη χώρα μας και από την ανάγκη συγκεν­τρωτικής μα και αποκεντρωτικής καθοδήγησης. Με βάση αυτά η Ε.Π.Ο.Ν. θάχει την ακόλουθη συγκρότηση:

α) Ολόκληρη η χώρα θα διαιρείται στις ακόλουθες περιοχές:

Στερεάς, Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, Ηπείρου, Κέρκυ­ρας, Λευκάδας, Πελοποννήσου, Ζακύνθου - Κεφαλληνίας, Κρή­της, Νησιών Αιγαίου.

Σημείωση: Το προεδρείο του Κ.Σ. συμπτύσσει και διαιρεί τις περιοχές όταν αυτό το επιβάλλουν οι εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Κάθε περιοχή καθοδηγείται από συμβούλιο που ονομάζεται «Συμβούλιο Περιοχής».

β) Κάθε περιοχή χωρίζεται σε νομούς. Κάθε νομός καθοδηγείται από συμβούλιο που ονομάζεται «Συμβούλιο Νομού».

γ) Κάθε Νομός χωρίζεται σε επαρχίες. Κάθε επαρχία καθο­δηγείται από συμβούλιο που ονομάζεται «Επαρχιακό Συμβούλιο».

Σημείωση: Η Αθήνα και ο Πειραιάς αποτελούν περιοχές που καθοδηγούνται από συμβούλια Πόλης ισοβάθμια με τα συμβούλια περιοχής. Η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα κ.λ.π. μεγάλες πό­λεις έχουν συμβούλια Πόλης ισοβάθμια με συμβούλια Νομών.

δ) Ολόκληρη η Ε.Π.Ο.Ν. καθοδηγείται απ' το Κεντρικό Συμβούλιο. Τα συμβούλια Περιοχών καθοδηγούνται απ' το Κεν­τρικό Συμβούλιο. Τα συμβούλια Νομών και μεγάλων πόλεων καθοδηγούνται απ' τα συμβούλια Περιοχών.

ε) Τα επαρχιακά συμβούλια καθοδηγούνται από τα συμβού­λια Νομών. Τα τμηματικά συμβούλια καθοδηγούνται από τα επαρχιακά Συμβούλια και καθοδηγούν τα τμήματα.

στ) Βασική οργανωτική μονάδα της Ε.Π.Ο.Ν. είναι το τμήμα.

Σημείωση: Σε συνθήκες σαν τις τωρινές επιτρέπεται ο χω­ρισμός των τμημάτων σε ομάδες. Κάθε ομάδα καθοδηγείται από το γραφείο.

ζ) Μέλος της Ε.Π.Ο.Ν. μπορεί να γίνει κάθε νέος ή νέα που παραδέχεται τις αρχές που περιέχει το καταστατικό, ανήκει σ' ένα τμήμα της, πληρώνει την οικονομική του συνδρομή και τηρεί την πειθαρχία της. Άτομα που παίζουν αντεθνικό ρόλο δεν μπορούν να μπουν στην Ε.Π.Ο.Ν.

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 6

Η βασική αρχή της Ε.Π.Ο.Ν. είναι η πιο πλατειά εσωτερική δημοκρατία και η συνειδητή απ' όλους πειθαρχία. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ζητήματα συζητούνται λεύτερα μέσα στις συνελεύσεις των ομάδων ή τμημάτων και στις συνελεύσεις των καθοδηγητικών οργάνων και στα αντιπροσωπευτικά σώματα. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία. Όλα τα καθοδηγητικά όργανα εκλέγονται από τα αντίστοιχα αντιπροσωπευτικά σώματα και λογοδοτούν σ' αυτά.

Σημείωση: Σε συνθήκες σαν τις τωρινές επιτρέπεται ο διο­ρισμός των κατωτέρων οργάνων από τ' ανώτερα. Η ανωτάτη αρχή της Ε.Π.Ο.Ν. είναι τα Πανελλαδικό συνέδριό της και μετά η Πανελλαδική συνδιάσκεψή της. Από τ' αντιπροσωπευτικά σώματα εκλέγεται το Κεντρικό Συμβούλιο. Τα χρονικά όρια της σύγκλησης του Πανελλαδικού συνεδρίου ή της συνδιάσκεψης κα­θορίζονται από το Κεντρικό Συμβούλιο και με βάση τις ιδιαί­τερες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για τα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα συνέρχεται σε ολομέλεια το Κ.Σ. Γι' αυτό αποφασίζει το προεδρείο του Κεντρικού Συμβουλίου.

Τα συμβούλια περιοχών, Νομών και μεγάλων πόλεων, κα­θώς και τα επαρχιακά και τμηματικά συμβούλια εκλέγονται από συνδιασκέψεις περιοχών, νομών, επαρχιών, πόλεων, τμημάτων. Για τη σύγκληση συνδιάσκεψης περιοχών πρέπει να υπάρχει έγ­κριση του Προεδρείου του Κ. Συμβουλίου. Για τη σύγκληση συνδιάσκεψης Νομών ή μεγάλων πόλεων πρέπει να υπάρχει έγ­κριση του προεδρείου του συμβουλίου της δοσμένης περιοχής. Για τη σύγκληση συνδιάσκεψης επαρχιών πρέπει να υπάρχει έγ­κριση του προεδρείου του συμβουλίου του δοσμένου Νομού. Για τη σύγκληση συνδιάσκεψης τμημάτων πρέπει να υπάρχει έγκριση του προεδρείου του δοσμένου επαρχιακού συμβουλίου.

Σημείωση: Τα καθοδηγητικά όργανα της Ε.Π.Ο.Ν. είναι υποχρεωμένα να καλούν αντιπροσωπευτικά σώματα, όταν το ζη­τήσει το 1 )3 των μελών της δοσμένης περιοχής Νομού, επαρχίας, τμήματος είτε ολόκληρης της Ε.Π.Ο.Ν., όταν πρόκειται για Παν­ελλαδικό συνέδριο ή συνδιάσκεψη.

Ά ρ θ ρ ο 7.

Η παράβαση των άρχων της Ε.Π.Ο.Ν. τιμωρείται με πα­ρατήρηση, έκπτωση απ' τα καθοδηγητικά όργανα, προσωρινή και οριστική διαγραφή.

Ά ρ θ ρ ο 8.

Για τη διαφώτιση της νέας γενιάς και για την εκλαΐκευση των σκοπών της ΕΠ.Ο.Ν., η Ε.Π.Ο.Ν. εκδίδει δημοσιογραφικά όργανα και άλλα έντυπα. Η διεύθυνση όλης της μορφωτικής και διαφωτιστικής δουλειάς γίνεται από τα τμήματα Μόρφωσης και Διαφωτισμού που ορίζονται, καθοδηγούνται και ανακαλούνται από τα προεδρεία των συμβουλίων που ανήκουν.

Ά ρ θ ρ ο 9.

Οι οικονομικοί πόροι της Ε.Π.Ο.Ν. προέρχονται από τις συνδρομές των μελών που είναι υποχρεωτικές και που το μέγε­θος τους καθορίζεται με απόφαση του προεδρείου του Κ.Σ., από εισπράξεις διαφόρων πατριωτών, από εράνους, από επιχειρήσεις της Ε.Π.Ο.Ν. κ.λ.π. Η διαχείριση των οικονομικών του κεντρικού συμβουλίου, των συμβουλίων περιοχών, νομών, πόλεων, επαρχιών, τμημάτων κλπ. γίνεται από ταμίες κάτω από τον ά­μεσο έλεγχο των αντιστοίχων προεδρείων. Ο έλεγχος της δια­χείρισης γίνεται από εξελεγκτικές επιτροπές που εκλέγονται από τ' αρμόδια αντιπροσωπευτικά σώματα. Η οργάνωση των οικονο­μικών ανατίθεται σε οικονομικές επιτροπές που διορίζονται, κα­θοδηγούνται και ανακαλούνται από το προεδρείο του συμβου­λίου που ανήκουν.

Ά ρ θ ρ ο 10.

Με βάση το καταστατικό το προεδρείο του Κ.Σ. επεξεργά­ζεται τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Π.Ο.Ν.

Ά ρ θ ρ ο 11.

Το σήμα της Ε.Π.Ο.Ν. είναι μια σημαία που την κρατάνε δυο χέρια και γράφει πάνω Ε.Π.Ο.Ν.

Ά ρ θ ρ ο 12.

Αυτό το καταστατικό μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροπο­ποιηθεί μόνο με απόφαση του Πανελλαδικού συνεδρίου της Ε.Π.Ο.Ν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ύμνος της ΕΠΟΝ

Το ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: