Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Τοποθέτηση του Μετώπου 14 Γενάρη για τον «Ανώτατο Οργανισμό για την Επίτευξη των Στόχων της Επανάστασης, για τις Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις και για τη Μετάβαση στη Δημοκρατία»


Μετάφραση από http://r-freepalestine.blogspot.com

Το «Μέτωπο 14 Γενάρη» συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 15 Μάρτη και εξέτασε το ζήτημα του «Ανώτατου Οργανισμού για την Επίτευξη των Στόχων της Επανάστασης, για τις Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις και για τη Μετάβαση στη Δημοκρατία». Και συμπέρανε, μετά από συζήτηση, τα ακόλουθα:
1) Η οντότητα αυτού του «Οργανισμού», με τη σύνθεση που έχει, με τις αρμοδιότητες και με τους στόχους του, δεν είναι χώρος διαβούλευσης και συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών, κοινωνικών και κομματικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην επανάσταση και που είναι αφοσιωμένες στους στόχους της.
2) Η ανακοινωθείσα σύνθεσή του, στο μεγαλύτερο μέρος της, δεν αποτελείται από μέλη του «Πανεθνικού Συμβουλίου για την Προστασία της Επανάστασης», ενώ υπάρχουν σε αυτόν άτομα που όχι μόνο δεν συμμετείχαν στην επανάσταση και δεν την στήριξαν, αλλά κάποιοι εξ αυτών είχαν ως και εχθρική στάση απέναντί της.
3) Η ανακοινωθείσα σύνθεσή του, ακόμα περισσότερο, απέκλεισε πολιτικές και κοινωνικές παρατάξεις, παραλείποντας με σαφή τρόπο εκπροσώπους αγωνιστών και νεολαίων και οργανώσεις τους.
4) Αυτές οι πρακτικές που υιοθέτησε η προσωρινή εξουσία για το σχηματισμό αυτού του «Οργανισμού» αποτελούν τη συνέχεια των πολιτικών της που βασίζονται στις μανούβρες με στόχο την ανακοπή της επανάστασης και τη διάλυση του «Πανεθνικού Συμβουλίου για την Προστασία της Επανάστασης».
5) Το Μέτωπο 14 Γενάρη καλεί το «Πανεθνικό Συμβούλιο για την Προστασία της Επανάστασης» να συγκληθεί εκτάκτως προκειμένου να πάρει θέση έναντι αυτών των εξελίξεων, σύμφωνα με τις αρχές του.

Μέτωπο 14 Γενάρη
15 Μάρτη 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: