Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ - ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ

Συνέχεια από το: «ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»: Νά τι γράφανε οι εφημερίδες της Κατοχής για τους αρχηγούς των Ταγμάτων Ασφαλείας

20 Ιούλη 1943

O εθνοπροδότης συνταγματάρχης Δ. Παπαδόγκωνας υπογράφει, στην Καλαμάτα, συμφωνία με τον Ιταλό συνταγματάρχη Ντόριο Ντομένικο, δι­οικητή του 64ου συντάγματος πεζικού. Με το σύμφωνο αυτό ο Παπαδόγκωνας αναλάβαινε να οργανώσει μισθοφορικά τμήματα για να χτυπήσει τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. κι οι Ιταλοί αναλάβαιναν την υποχρέωση να τον βο­ηθήσουν σ' ό,τι χρειαζόταν. Και τη φορά αυτή για τη δικαιολόγηση της αισχρής προδοσίας, επιστρατεύεται το σκιάχτρο του κομμουνισμού.

Παραθέτουμε το κατάπτυστο αυτό ντοκουμέντο:

Διοίκησις τομέως Μεσσηνίας

Εμπιστευτικό πρωτόκολλον 005.856. Απόρρητον.

Καλάμαι, 20 Ιουλίου 1943

Οι υπογεγραμμένοι συνταγματάρχης διοικητής του 64ου Συντάγματος πεζικού Ντόριο Ντομένικο και ο συνταγματάρχης Παπαδόγκωνας Διονύσιος, διοικητής πεζικού της Διοικήσεως Καλαμών, έχοντες υπ' όψιν τον εκ του κομμουνισμού κίνδυνον και την δημιουργίαν επεισοδίων, εις βάρος του στρατού κατοχής και του εθνικού στοιχείου Καλαμών και την πρόληψιν οιασδήποτε ενεργείας εκ μέρους των αναρχικών στοιχείων, έχοντες εξουσιοδοτηθεί προς τούτο υπό των ανωτέρων των διοικήσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ:

1) Την παροχήν οιασδήποτε βοηθείας εις τον συνταγματάρχην Παπαδόγκωνα Διονύσιον, ήτις, κατά την αντίληψίν του θα ήτο αναγκαία υπ' αυτού. Ούτος δεσμεύεται με τον λόγον της τιμής του, δια συνεργασίαν μετά του υπογεγραμμένου Ιταλού συνταγματάρχου, προς εξαφανισμόν των εν Μεσσηνία δρωσών οργανώσεων. Επ' ευκαιρία δε, υπό την άμεσον ευθύνην του, θα οργανώση αποσπάσματα εθνικιστικά υπό την διοίκησιν του συν­ταγματάρχου Γιαννακοπούλου, με τον αποκλειστικόν σκοπόν να διαλύση τας κομμουνιστικάς οργανώσεις Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. κλπ., συνεργαζόμενος μετά πλήρους συναδελφώσεως μετά των στρατευμάτων κατοχής.

Εγράφη εις διπλούν και εις έκαστον των συμβαλλομένων εδόθη και ελήφθη εν αντίτυπον δεόντως υπογεγραμμένον.

Ο συντ/ρχης Διοικητής

ΝΤΟΡΙΟ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ

Ο συντ/ρχης Δ/τής του Εθνικού Στράτου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ

«Στ' άρματα! Στ' άρματα!» εκδ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: