Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Τα χρήματα που λαμβάνουν αστικά και ρεφορμιστικά κόμματα μέσω τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου

Αριθμ. 11895/12 (ΦΕΚ 1728 Β/23-5-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

[...]

Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημι­στικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπι­σμών κομμάτων στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Ο καταμερισμός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας ανά ώρα, μη συνυπολογιζόμενου του επιτρεπόμενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα (12) λεπτών του χρόνου μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 18.00 έως 01.00. Ο συνολικός χρόνος για τη μετάδοση μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αντιστοιχεί στο ποσό των 6.000.000 ευρώ και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιο­φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€), με βάση τους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους, έως την ημερομηνία έκ­δοσης της παρούσας απόφασης. Εκ του ποσού αυτού, ο συνολικός χρόνος για τη μετάδοση μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή που διαλύθηκε και στην Ευρωβουλή και συμμετέχουν στις εκλογές της 17ης Ιου­νίου, ήτοι Ν.Δ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ­ΝΕΣ, Κ.Κ.Ε., Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΛΑ.Ο.Σ. στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας αντιστοιχεί, σύμφωνα με το ποσοστό που συνολικά έλαβαν στις προηγούμενες εκλογές (86,80%), στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (5.408.099,69€). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 591.900,31€ θα κατανεμηθεί στα μη εκπροσωπού­μενα στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων με άλλη υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τον αναλογικό επι­μερισμό του ποσού που θα αντιστοιχούσε σε κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που μετείχαν στις εκλογές της 06/05/2012 και δεν είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις.
Στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνι­κών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που εκπροσωπού­νται στη Βουλή που διαλύθηκε και στην Ευρωβουλή και συμμετέχουν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, ήτοι Ν.Δ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Κ.Κ.Ε., Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ -ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΛΑ.Ο.Σ., αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).
Η κατανομή του χρόνου γίνεται αναλογικά με την εκλογική δύναμη των κομμάτων ή συνασπισμών κομ­μάτων στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και υπολογί­ζεται ως εξής (ο συντελεστής 96,3% προκύπτει από το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012):
Στη Ν.Δ. ποσοστό 18,85%/96,3%=19,574%, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ποσοστό 16,78%/96,3%=17,425%, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 13,18%/96,3%=13,686%, στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗ­ΝΕΣ ποσοστό 10,60%/96,3%=11,007%, στο Κ.Κ.Ε. ποσοστό 8,48%/96,3%=8,806%, στο Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ποσοστό 6,97%/96,3%=7,238%, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ πο­σοστό 6,11%/96,3%=6,345%, στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ποσοστό 2,93%/96,3%=3,043% και στο ΛΑ.Ο.Σ ποσοστό 2,90%/96,3%=3,011%.
Ήτοι, στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλει­ας αναλογούν μηνύματα αξίας: Στη Ν.Δ. 1.174.454,83€, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1.045.482,87€, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 821.183,80€, στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 660.436,14€, στο Κ.Κ.Ε. 528.348,91€, στο Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 434.267,91€, στη ΔΗ­ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 380.685,36€, στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 182.554,52€, στο ΛΑ.Ο.Σ. 180.685,36€.
Αναφορικά με τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυ­φόρου, ο τηλεοπτικός χρόνος κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο υπολογισμό (ο συντελεστής 86,80% είναι το άθροισμα των ποσοστών που έλαβαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που εκ­προσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο):
Στη Ν.Δ. ποσοστό 18,85%/86,80%=21.72%, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ποσοστό 16,78%/86,80%=19.33%, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 13,18%/86,80%=15.18%, στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ποσοστό 10,60%/86,80%=12.21%, στο Κ.Κ.Ε. ποσοστό 8,48%/86,80%=9.77%, στο Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ποσοστό 6,97%/86,80%=8.03%, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ πο­σοστό 6,11%/86,80%=7.04%, στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ποσοστό 2,93%/86,80%=3.38% και στο ΛΑ.Ο.Σ ποσοστό 2,90%/86,80%=3.34%.
Ήτοι, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιο­φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, αντιστοιχούν μηνύματα αξίας: Στη Ν.Δ. 54.291,47€, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 48.329,49€, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 37.960,83€, στους ΑΝΕ­ΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 30.529,95€, στο Κ.Κ.Ε. 24.423,96€, στο Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 20.074,88€, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 17.597,93€, στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 8.438,94€, στο ΛΑ.Ο.Σ. 8.352,53€.
Η κατανομή του συνολικού χρόνου μετάδοσης διαφη­μιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομέ­νου των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθ­μούς αξίας 6.000.000 ευρώ αντιστοιχεί στα εξής ποσά: ΜΕGA CHANNEL 1.672.908,35€, ΑΝΤΕΝΝΑ TV 1.517.612,82€, ALPHA TV 903.987,60€, STAR CHANNEL 788.493,93€, ΣΚΑΙ 480.000,00€, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV 12.116,13€, 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 24.880,73€ και ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3 600.000€.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται η μετάδοση μηνυμάτων φορέων εκτός των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων το πε­ριεχόμενο των οποίων μπορεί να χαρακτηρισθεί άμεσα ή έμμεσα ως πολιτικό.
8. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση δια­φημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων ή συ­νασπισμών κομμάτων στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, καθώς και στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορί­ζεται σε δέκα (10) λεπτά της ώρας ημερησίως. Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το διάστημα από 07.00 έως 01.00. Ο ως άνω χρόνος μετάδοσης κα­τανέμεται αναλογικά με βάση το ποσοστό που έλαβαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, ήτοι σε ότι αφορά τα εκπροσωπούμενα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων: στη Ν.Δ. ποσοστό 19,574%, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ποσοστό 17,425%, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ποσοστό 13,686%, στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ποσοστό 11,007%, στο Κ.Κ.Ε. ποσοστό 8,806%, στο Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ποσοστό 7,238%, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙ­ΣΤΕΡΑ ποσοστό 6,345%, στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ποσοστό 3,043% και στο ΛΑ.Ο.Σ ποσοστό 3,011%, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Η εν­δεικτική κατανομή του χρόνου αυτού ημερησίως έχει ως έξης: Ν.Δ. 1,957 λεπτά, ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1,742 λεπτά, ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1,369 λεπτά, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1,101 λεπτά, Κ.Κ.Ε. 0,881 λεπτά, Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 0,724 λεπτά, ΔΗΜΟΚΡΑ­ΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,634 λεπτά, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,304 λεπτά, ΛΑ.Ο.Σ. 0,301 λεπτά.
9. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων στην ΕΡΑ καθορί­ζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας ημερησίως. Σε ότι αφορά τα εκπροσωπούμενα στη Βουλή και στην Ευ­ρωβουλή κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ο χρόνος αυτός κατανέμεται ως εξής: Στη Ν.Δ. 2,936 λεπτά, στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 2,614 λεπτά, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 2,053 λεπτά, στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 1,651 λεπτά, στο Κ.Κ.Ε. 1,321 λεπτά, στο Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1,086 λεπτά, στη ΔΗΜΟ­ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,952 λεπτά, στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 0,456 λεπτά, στο ΛΑ.Ο.Σ. 0,452 λεπτά.
10. Η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε και οι νομίμως λειτουργούντες ιδι­ωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας καθώς και οι φο­ρείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε λεπτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: