Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ 11πμ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχιεργατών του ΟΛΠ συμμετέχουν στην αυριανή απεργία καθώς και στη συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως, διεκδικώντας ανάμεσα στα άλλα, την ανατροπή του ''απαράδεκτου εργασιακού καθεστώτος με το οποίο λειτουργεί η Cosco-ΣΕΠ στον προβλήτα ΙΙ )
Η Κίνηση για Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55, έχει έγκαιρα από τη πρώτη στιγμή της αποικιακής εκχώρησης στους Κινέζους ιμπεριαλιστές αποκρυπτογραφήσει τη συμφωνία και έχει καταγγείλει το περιεχόμενό της, καλώντας για μαζικό αγώνα.

Ενάντια στην αποικιοκρατική συμφωνία της COSCO

Συμπαράσταση  στο δίκαιο αγώνα των λιμενεργατών

Η  διαδικασία παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ (σταθμού εμποροκιβωτίων του  ΟΛΠ ), από τη κυβέρνηση της  μοναρχοφασιστικής ΝΔ στην Cosco είναι  γνωστό πως στην ουσία σημαίνει ξεπούλημα ολόκληρου του Οργανισμού, αφου παραδίνεται αποικιακά το κύριο ''φιλέτο'' του.

Ενδεικτικά  παρατίθενται κάποια αποσπάσματα απευθείας  από την ''αιτιολογική έκθεση παραχώρησης'' της 6 Φλεβάρη 2009:

''.......Δ.  ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Τα κύρια σημεία της Σύμβασης Παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ του Σ.ΕΜΠΟ ΟΛΠ, όπως υπογράφηκε και υποβάλλεται προς κύρωση με νόμο, αφορούν στα ακόλουθα σημεία:

1. Έναρξη  και Διάρκεια Παραχώρησης

Η παραχώρηση αρχίζει με την ολοκλήρωση της  παράδοσης του Σ.ΕΜΠΟ και την εγκατάσταση του αναδόχου, ήτοι την 01.10.2009 μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προβλεπόμενων εγγυητικών επιστολών και δανειακών συμβάσεων.

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ανωτέρω ημερομηνία, προσαυξανόμενη κατά πέντε (5) έτη, εφόσον ο Προβλήτας ΙΙΙ κατασκευαστεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Προβλέπεται δε και μονομερές δικαίωμα του ΟΛΠ για ενδεχόμενη περαιτέρω παράταση μέχρι πέντε (5) έτη.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια της  παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό όριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου.

2. Αντάλλαγμα  Παραχώρησης

Το αντάλλαγμα του ΟΛΠ βασίζεται σε ποσοστό  επί των ετησίων συνολικών  εσόδων του παραχωρησιούχου (Μεταβλητό  Αντάλλαγμα) το οποίο ανέρχεται σε 21% για τα πρώτα 8 χρόνια της παραχώρησης και σε 24,5% από τον ένατο χρόνο και μετά.........''

Γίνεται φανερή η αποικιακή δομή και ουσία  της σύμβαση, τόσο  από τον προσδιορισμό του χρόνου, όσο  αλλά και από  τα ανταλλάγματα παραχώρησης που  είναι αντίστοιχα εκείνων της εποχής των συμβάσεων τύπου ''ΟΥΛΕΝ''  & ''ΚΟΥΠΕΡ''............

Παρακάτω , όταν σαφώς ορίζεται πως ο ΟΛΠ  θα δουλεύει στο όνομα της συγκατοίκησης  για τον επενδυτή με ''ειδική αμοιβή'' προσαύξηση 15%(!):

''......6. Περίοδος «συγκατοίκησης»

Στη σύμβαση  προβλέπεται περίοδος 6 μηνών, με μονομερές  δικαίωμα του ΟΛΠ παράτασης μέχρι 2 μήνες, κατά την οποία ο ΟΛΠ  θα παρέχει υπεργολαβικά στον παραχωρησιούχο υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και  εν γένει λειτουργίας του παραχωρούμενου ΣΕΜΠΟ. Από την 1/1/2010 και μετά θα υπάρχει σταδιακή αποχώρηση της ΟΛΠ από τον Προβλήτα ΙΙ προς τον Προβλήτα Ι που θα παραμείνει στη διαχείριση του ΟΛΠ.

Για την  ανωτέρω περίοδο ο παραχωρησιούχος  θα καταβάλλει το κόστος μισθοδοσίας  του προσωπικού με προσαύξηση 15%, ενώ  ο ΟΛΠ εγγυάται παραγωγικότητα ίση με τον μέσο όρο της 3τίας 2005-2007. Κατά την περίοδο συγκατοίκησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανονισμούς και τα τιμολόγια του ΟΛΠ.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την περίοδο συγκατοίκησης  θα ρυθμιστούν με ειδική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ ΟΛΠ και αναδόχου εταιρείας..''

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι όσα ''διευκρινίζουν'' τα της αμαρτωλής σύμβασης στην ''ανάλυση  κατ' άρθρο'' που διασφαλίζεται η  φοροαπαλλαγή της Cosco γεγονός που  καταγγέλθηκε με προσφυγή της Ομοσπονδίας Λιμένων Ελλάδας στην ίδια την ιμπεριαλιστική ΕΕ:

''.........Άρθρο  δεύτερο

Με το δεύτερο άρθρο προβλέπεται η  ρύθμιση συναφών με την κυρούμενη  σύμβαση φορολογικών ζητημάτων. Κάθε τέτοια ρύθμιση απαντάται στην πλειονότητα των συμβάσεων παραχώρησης  που έχουν κυρωθεί με νόμο, όπως στη Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου των Σπάτων με το ν. 2338/1995, στη Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής-Εκμετάλλευσης Λεωφόρου Σπάτων με το ν. 2445/1996 , στη Σύμβαση Παραχώρησης-Συμφωνία Έργου Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου με το ν.2395/1996, στη Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής Μετρό Θεσσαλονίκης με το ν.2714/1999 , στη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης κλπ. «Ιονία Oδός» με το ν.3555/2007 και στη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα – Πύργος - Τσάκωνα με το ν.3621/2007. Ειδικότερα:

-Στην  παράγραφο 1 προβλέπεται η απαλλαγή  της ΑΕΑΣ από το φόρο εισοδήματος  επί των δεδουλευμένων τόκων  που αποκτά κατά το χρονικό  διάστημα μέχρι την ημερομηνία  έναρξης λειτουργίας του Προβλήτα  ΙΙΙ.

- Στην  παράγραφο 2, προβλέπεται ότι η πληρωμή από την ΑΕΑΣ στην ΟΛΠ ΑΕ του προβλεπομένου στη σύμβαση οικονομικού ανταλλάγματος, αποτελεί έσοδο της ΟΛΠ ΑΕ, υπαγόμενο σε ΦΠΑ και δαπάνη λειτουργίας της ΑΕΑΣ.

- Με  την παράγραφο 3 προβλέπεται η  επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου  ΦΠΑ προς την ΑΕΑΣ και ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), το κατασκευαστικό αντικείμενο που προβλέπεται από τη Σύμβαση παραχώρησης και κάθε συναφής προς το σκοπό αυτό παροχή αγαθών , εργασιών, υπηρεσιών και παρεμπιπτόντων έργων, θεωρούνται ενιαίο αγαθό επένδυσης για την ΑΕΑΣ.

- Στην  παράγραφο 4 προβλέπεται η συναφής  με την ανωτέρω προβλεπόμενη  επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου  ΦΠΑ διαδικασία.

-Στην  παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα  της ΑΕΑΣ να μεταφέρει τυχόν  συσσωρευμένες ζημίες της προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό. – Στην παράγραφο 6 προβλέπεται η κατ’επιλογή της ΑΕΑΣ διαδικασία απόσβεσης του συνολικού κόστους της επένδυσής της. – Με την παράγραφο 7, ορίζεται η μη υπαγωγή στον ελληνικό φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων των εταιρειών ή / και κοινοπραξιών για τα υλικά, εργασίες ή υπηρεσίες που θα παρέχουν στην ΑΕΑΣ εκτός Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας, που έχουν την έδρα τους οι ανωτέρω εταιρίες ή κοινοπραξίες. - Με την παράγραφο 8, ορίζεται ότι οι συμβάσεις δανείων που συνάπτονται για τη χρηματοδότηση του έργου της Σύμβασης Παραχώρησης και οι παρεπόμενες αυτών απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

- Με  την παράγραφο 9, ορίζεται ότι  οι συμβάσεις μεταξύ των δανειστών  των δανειακών συμβάσεων που  αναφέρονται στην προηγούμενη  παράγραφο, με τις οποίες μεταβιβάζονται  δικαιώματα ή υποχρεώσεις που  απορρέουν από αυτές, απαλλάσσονται  από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου του ν.1676/1986. . - Με την παράγραφο 10, ορίζεται ότι οι κάθε είδους αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης και βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

Η επανάληψη  των διατάξεων αυτών και στον παρόντα νόμο κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και  παραχωρησιούχου, είναι απαραίτητη, προκειμένου να ισχύσουν οι διατάξεις αυτές και κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτής.

Άρθρο τρίτο

Με το άρθρο τρίτο προβλέπεται η  δυνατότητα της ΑΕΑΣ να ζητήσει την  υπαγωγή της στις διατάξεις του  ν.δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» για την επένδυση που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης η οποία κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο τέταρτο

Στην  πρώτη παράγραφο αυτού προβλέπεται  ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη  που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν δεν ισχύει .

Στη δεύτερη  παράγραφο αυτού ορίζεται ότι  η ισχύς του νόμου αρχίζει  από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ.''

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους για την πειρατεία σε βάρος της περιουσίας που ανήκει στον ελληνικό λαό και σε βάρος της εργατικής τάξης στο σύνολό της.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των λιμενεργατών, στον αγώνα που αφορά την τάξη στο  σύνολό της.

Πέμπτη, 8 Οκτώβριος 2009
Η εφαρμογή της παραπάνω συμφωνίας έφερε-όπως ήταν φανερό- ένα πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα στο λιμάνι, με κύριο στοιχείο την εντατικοποίηση μέχρι επιπέδου εξουθένωσης των εργαζόμενων για αρπαγή πρόσθετης απόλυτης υπεραξίας, με καταστρατήγηση κάθε νόμου και κανονισμού υγείας και ασφάλειας της εργασίας, με ωράρια και ημέρες εργασίας, περασμένων αιώνων.
Μαζί κατεβαίνουν στον αγώνα, οι ναυτεργάτες της ΠΝΟ, όντας ακόμη αλυσοδεμένοι με τη φασιστική πολιτική επιστράτευση, λόγω ''μη υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας',' τους με ευθύνη των εφοπλιστικών ενώσεων και μετά το ξεπούλημα του πρόσφατου αγώνα τους, από τους κάθε λογής ρεφορμιστές εργατοπατέρες.

(Δείτε: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΩΝ ΠΑΜΕ-«Κ»ΚΕ)

ΚΑΤΩ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΤΗΣ COSCO-ΣΕΠ!
ΑΜΕΣΗ ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: