Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Φονιτικι ορθογραφία

 

Λάβαμε με e-mail το παρακάτω άρθρο το οποίο και δημοσιεύουμε. – anasintaxi.blogspot.com

***

Τυ Θομα Ακροτιρϊανάκι

 

Ι ελινικι μιονότιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ έβγαζε τιν εφιμερίδα «Κομυνιςτις»,
πυ ίταν ι βαςικι εφιμερίδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφία:
1) ο φθόνκος «ε» με το γράμα «ε» .
2) ο φθόνκος «ι» με το γράμα «ι»,
3) ο φθόνκος «ο» με το γράμα «ο».
4) ο φθόνκος «ου» με το γράμα «υ».
5) ι ςινδιαςμι «αυ,ευ,ηυ» γράφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,κε το «φς» πυ μπορι
να προκίψι με «ψ»,όταν τα «φ» κε «ς» ίνε στιν ίδια σιλαβι.
6) το «γχ» γράφετε «νχ».
7) το «γγ» γράφετε «νκ».
8) το «γκ»,όταν ίνε στιν ίδια ςιλαβι,διατιρίτε,αλιος γράφετε «νκ».
9) αποβάλετε το δέφτερο ςίμφονο,στα διπλα ςίμφονα.
10) όταν γράμα δεν προφέρετε,αποβάλετε,π.χ. «Πέμτι».
11) το τελικο «ς» ίνε το μόνο μικρο ςίγμα..
12) το «ς» σε οπιαδίποτε θέσι,όταν προφέρεται «ζ» γράφετε με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γράφοντε «κς,πς»
14) τόνος ςτι λίγυςα δεν ςιμιόνετε
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λέξι πυ δεν έχι τόνο μπένι πάβλα.
Σίμερα ςτιν Ελάδα ας γίνι νόμος,πυ θα κατοχιρόνι τιν ελεφθερία τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφία ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφία.[ Προτιμο προςοπικα αφτι τι φονιτικι ορθογραφία,
κε με διατίριςι τον «ξ,ψ» κε τον δίο σιγμάτον, σ κε ς ].


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιςτερόγραφο --- Παραθέτο τις ακόλυθες αλαγες ςτο πιο πάνο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε σπανιότατα αναγκέες,για να αναςκεβάσο τα επιχιρίματα τον
αντιδραςτικον,για «αξεπέραςτα» προβλίματα που δίθεν προκίπτυν:
Σε περίπτοςι ςίνχιςις κε μόνο:

Σιμιόνυμε τα διπλα σίμφονα,τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»,το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις πάντα με «ι».
Στιν κατ' εξέρεσι σιμίοσι του «υ» μπορύμε να βάλυμε διαλιτικα («ϋ»),αν ιπάρχι σίνχισι
με το υ (ου).Όταν ακολυθι φονίεν πυ μπορι να ςχιματίζι ί να μι ςχιματίζι καταχριςτικι
δίφθονκο με το «ι» τις φονιτικις γραφις, κε ίμαςτε στιν περίπτοςι πυ δεν ςχιματίζι,τυ
βάζυμε διαλιτικα «ϊ».Επίσις βάζυμε κανονικα διαλιτικα ςτα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπάρχι
ςίνχιςι με τα κατ' εξέρεσι σιμιύμενα δίψιφα φονίεντα.

Παραδίγματα ανάμικτα,αλφαβιτικα:

1.αγωνία,2.απώλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βώλος,5.δ(εί/ή)γμα,6.διάλιμ(μ)α,7.έν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.έκ(κ)λισι,10.εξάρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(εί/ή)λος,13.(ι/η/υ)νίον,14.θ(ή/ύ)ρα,15.ιδιώτις,
16.ίττα (είτα,πυ το γράφυμε ίτα),17.καινος,18.κάλλος(κάλως,κάλος),19.κλ(ε)ί)νο,
20.κλ(ί/ή)μα,21.κλ(ί/ή)σι,22.κόμ(μ)α,23.(το) κόμμι [κ(ό/ώ)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ί/ή)σι,
26.κ(ί/ύ)ον,27.κ(ή/ύ)τος,28.κ(ό/ώ)μι,29.λ(εί/ή)μμα (λύμα,το γράφυμε λίμα,διότι δεν
ιπάρχι διαφορετικι γραφι,με ένα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ί/ύ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μάν(ν)α,
34.μ(υ)ία,35.(ο)ινόδις,36,ξυρος,37.παιδίον,38.πάλ(ι/η),39.παράλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ίνα,
41.π(εί/ή)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πώλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(ή/ύ)λος,47.στ(ο)ίχος,
48.σωρος,49.τ(εί/οί)χος,50.τόν(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ί/ύ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μέτερος.55.ιπερωρία,56.φίλλον,57.φ(ί/ύ)λο(ν) 58.χ(ε)ίλια,59.χ(εί/ή)ρα,60.χή/οί)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ωμος,66.ώρα,67.ωράριο

Ο πιο πάνο κατάλογος,πυ διάβασα σε παλιο λεξικο,ίνε επαρκις και υσιαστικα πλίρις,

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

(Βελτιομένι βερσιον):

Φονιτικι ορθογραφία

Τυ Θομα Ακροτιρϊανάκι
Ι ελινικι μιονότιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ έβγαζε τιν εφιμερίδα «Κομυνιςτις»,
πυ ίταν ι βαςικι εφιμερίδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφία:
1) ο φθόνκος «ε» με το γράμα «ε» .
2) ο φθόνκος «ι» με το γράμα «ι»,
3) ο φθόνκος «ο» με το γράμα «ο».
4) ο φθόνκος «ου» με το γράμα «υ».
5) ι ςινδιαςμι «αυ,ευ,ηυ» γράφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,κε το «φς» πυ μπορι
να προκίψι με «ψ»,όταν τα «φ» κε «ς» ίνε στιν ίδια σιλαβι.
6) το «γχ» γράφετε «νχ».
7) το «γγ» γράφετε «νκ».
8) το «γκ»,όταν ίνε στιν ίδια ςιλαβι,διατιρίτε,αλιος γράφετε «νκ».
9) αποβάλετε το δέφτερο ςίμφονο,στα διπλα ςίμφονα.
10) όταν γράμα δεν προφέρετε,αποβάλετε,π.χ. «Πέμτι».
11) το τελικο «ς» ίνε το μόνο μικρο ςίγμα..
12) το «ς» σε οπιαδίποτε θέσι,όταν προφέρεται «ζ» γράφετε με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γράφοντε «κς,πς»
14) τόνος ςτι λίγυςα δεν ςιμιόνετε
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λέξι πυ δεν έχι τόνο μπένι πάβλα.
Σίμερα ςτιν Ελάδα ας γίνι νόμος,πυ θα κατοχιρόνι τιν ελεφθερία τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφία ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφία.[ Προτιμο προςοπικα αφτι τι φονιτικι ορθογραφία,
κε με διατίριςι τον «ξ,ψ» κε τον δίο σιγμάτον, σ κε ς ].
----------------------------------------------------------------------
Ιςτερόγραφο---Παραθέτο τις ακόλυθες αλαγες ςτο πιο πάνο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε σπανιότατα αναγκέες,για να αναςκεβάσο τα επιχιρίματα τον
αντιδραςτικον,για «αξεπέραςτα» προβλίματα που δίθεν προκίπτυν :

Σε περίπτοςι ςίνχιςις κε μόνο :
Σιμιόνυμε τα διπλα σίμφονα,τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»,το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις πάντα με «ι».
Στιν κατ' εξέρεσι σιμίοσι του «υ» μπορύμε να βάλυμε διαλιτικα («ϋ»),αν ιπάρχι σίνχισι
με το υ (ου).Όταν ακολυθι φονίεν πυ μπορι να ςχιματίζι ί να μι ςχιματίζι καταχριςτικι
δίφθονκο με το «ι» τις φονιτικις γραφις, κε ίμαςτε στιν περίπτοςι πυ δεν ςχιματίζι,τυ
βάζυμε διαλιτικα «ϊ».Επίσις βάζυμε κανονικα διαλιτικα ςτα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπάρχι
ςίνχιςι με τα κατ' εξέρεσι σιμιύμενα δίψιφα φονίεντα.
Παραδίγματα ανάμικτα,αλφαβιτικα :
1.αγωνία,2.απώλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βώλος,5.δ(εί/ή)γμα,6.διάλιμ(μ)α,7.έν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.έκ(κ)λισι,10.εξάρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(εί/ή)λος,13.(ι/η/υ)νίον,14.θ(ή/ύ)ρα,15.ιδιώτις,
16.ίττα (είτα,πυ το γράφυμε ίτα),17.καινος,18.κάλλος(κάλως,κάλος),19.κλ(ε)ί)νο,
20.κλ(ί/ή)μα,21.κλ(ί/ή)σι,22.κόμ(μ)α,23.(το) κόμμι [κ(ό/ώ)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ί/ή)σι,
26.κ(ί/ύ)ον,27.κ(ή/ύ)τος,28.κ(ό/ώ)μι,29.λ(εί/ή)μμα (λύμα,το γράφυμε λίμα,διότι δεν
ιπάρχι διαφορετικι γραφι,με ένα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ί/ύ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μάν(ν)α,
34.μ(υ)ία,35.(ο)ινόδις,36,ξυρος,37.παιδίον,38.πάλ(ι/η),39.παράλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ίνα,
41.π(εί/ή)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πώλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(ή/ύ)λος,47.στ(ο)ίχος,
48.σωρος,49.τ(εί/οί)χος,50.τόν(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ί/ύ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μέτερος.55.ιπερωρία,56.φίλλον,57.φ(ί/ύ)λο(ν) 58.χ(ε)ίλια,59.χ(εί/ή)ρα,60.χή/οί)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ωμος,66.ώρα,67.ωράριο
Ο πιο πάνο κατάλογος,πυ διάβασα σε παλιο λεξικο,ίνε επαρκις και υσιαστικα πλίρις.

Ανώνυμος είπε...

Διορθοσι τυ σιμιυ 14.
|||||||||||||||||||||||||||||||

Φονιτικι ορθογραφια

Τυ Θομα Ακροτιρϊανακι
Ι ελινικι μιονοτιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ εβγαζε τιν εφιμεριδα «Κομυνιςτις»,
πυ ιταν ι βαςικι εφιμεριδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφια :

1) ο φθονκος «ε» με το γραμα «ε» .
2) ο φθονκος «ι» με το γραμα «ι»,
3) ο φθονκος «ο» με το γραμα «ο».
4) ο φθονκος «ου» με το γραμα «υ».
5) ι ςινδιαςμι «αυ,ευ,ηυ» γραφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,
6) το «γχ» γραφετε «νχ».
7) το «γγ» γραφετε «νκ».
8) το «γκ»,οταν ινε στιν ιδια ςιλαβι,διατιριτε,αλιος γραφετε «νκ».
9) αποβαλετε το δεφτερο ςιμφονο,στα διπλα ςιμφονα.
10) οταν γραμα δεν προφερετε,αποβαλετε,π.χ. «Πεμτι».
11) το τελικο «ς» ινε το μονο μικρο ςιγμα..
12) το «ς» σε οπιαδιποτε θεσι,οταν προφερεται «ζ» γραφεται με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γραφοντε «κς,πς»
14) τονος ςιμιονετε μονο σε περιπτοςι ςινχιςις,αλα οχι στι λιγυσα.Στι
λιγυσα σιμιονετε μονο αν ιπαρχι ομοιχι ατονι λεξι.
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λεξι πυ δεν εχι τονο μπενι παβλα.
Σιμερα ςτιν Ελαδα ας γινι νομος,πυ θα κατοχιρονι τιν ελεφθερια τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφια ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφια.
[ Προτιμο προσοπικα αφτι τι φονιτικι ορθογραφια, κε με διατιρισι τον «σ,ς» κε
τον «ξ,ψ»,(το «φσ» πυ μπορι να προκιψι με «ψ»,οταν τα «φ» κε «σ» ινε στιν ιδια
σιλαβι)].

Παραθετο τις ακολυθες αλαγες στο πιο πανο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε σπανιοτατα αναγκεες,για να ανασκεβασο τα επιχιριματα τον
αντιδραστικον,για «αξεπεραστα» προβλιματα που διθεν προκιπτυν :

Σε περιπτοςι σινχιςις κε μονο :
Σιμιονυμε τα διπλα σιμφονα,τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»,το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις παντα με «ι».
Στιν κατ' εξερεσι σιμιοσι του «υ» μπορυμε να βαλυμε διαλιτικα («ϋ»),αν ιπαρχι σινχισι
με το υ (ου).Οταν ακολυθι φονιεν πυ μπορι να σχιματίζι ί να μι σχιματιζι καταχριστικι
διφθονκο με το «ι» τις φονιτικις γραφις, κε ιμαστε στιν περιπτοςι πυ δεν σχιματιζι,τυ
βαζυμε διαλιτικα «ϊ».Επισις βαζυμε κανονικα διαλιτικα στα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπαρχι
σινχισι με τα κατ' εξερεσι σιμιυμενα διψιφα φονιεντα.

Παραδιγματα αναμικτα,αλφαβιτικα ομόιχον :
1.αγωνια,2.απωλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βωλος,5.δ(ει/η)γμα,6.διαλιμ(μ)α,7.εν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.εκ(κ)λισι,10.εξαρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(ει/η)λος,13.(ι/η/υ)νιον,14.θ(η/υ)ρα,15.ιδιωτις,
16.ιττα (ειτα,πυ το γραφυμε ιτα),17.καινος,18.καλλος(κάλως,καλος),19.κλ(ε)ι)νο,
20.κλ(ι/η)μα,21.κλ(ι/η)σι,22.κομ(μ)α,23.(το) κομμι [κ(ο/ω)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ι/η)σι,
26.κ(ι/υ)ον,27.κ(η/υ)τος,28.κ(ό/ω)μι,29.λ(ει/η)μμα (λυμα,το γραφυμε λιμα,διοτι δεν
ιπαρχι διαφορετικι γραφι,με ενα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ι/υ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μαν(ν)α,
34.μ(υ)ια,35.(ο)ινοδις,36,ξυρος,37.παιδιον,38.παλ(ι/η),39.παραλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ινα,
41.π(ει/η)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πωλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(η/υ)λος,47.στ(ο)ιχος,
48.σωρος,49.τ(ει/οι)χος,50.τον(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ι/υ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μετερος.55.ιπερωρια,56.φιλλον,57.φ(ι/υ)λο(ν) 58.χ(ε)ιλια,59.χ(ει/η)ρα,60.χ(η/οι)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ώμος,66.ωρα,67.ωραριο
Ο πιο πανο καταλογος,πυ διαβασα σε παλιο λεξικο,ινε επαρκις και υσιαστικα πλιρις.

Ανώνυμος είπε...

O Διμιτρις Γληνος το 1928 προτινε καλιτερι λισι το λατινικο αλφαβιτο.
Μια σχετικι ιδεα ινε ι ακολυθι
[ οχι οτι τιν προτιμο ]:
_______________________________________________________


Na jini i eliniki alfavita 26 jramata,ola,p.x.,tis anglikis,os ecis :

a,v,(b),j,(g),d,e,z,h,q,i,k,l,m,n,c,o,p,r,s,t,u,f,x,y,w
(ine i "Beta Code Greeklish" +v,j)

Toni (" ' "),
dialisi kataxristikis me ("-"),
ke istoriki orqografia,
mono se periptosi sinxisis.

I englitiki pavla ("-") simionete panta,
ke to "-oi" pliqintiku panta me "i".

I enotiki pavla : "--"(=2 aples pavles),
ke i parenqetikes pavles : "--- (...) ---" (=3 aples pavles).

Ανώνυμος είπε...

Σιμπλιροσι τυ σιμιυ 14.
|||||||||||||||||||||||||||||||

Φονιτικι ορθογραφια

Τυ Θομα Ακροτιρϊανακι
Ι ελινικι μιονοτιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ εβγαζε τιν εφιμεριδα «Κομυνιςτις»,
πυ ιταν ι βαςικι εφιμεριδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφια :

1) ο φθονκος «ε» με το γραμα «ε» .
2) ο φθονκος «ι» με το γραμα «ι»,
3) ο φθονκος «ο» με το γραμα «ο».
4) ο φθονκος «ου» με το γραμα «υ».
5) ι ςινδιαςμι «αυ,ευ,ηυ» γραφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,
6) το «γχ» γραφετε «νχ».
7) το «γγ» γραφετε «νκ».
8) το «γκ»,οταν ινε στιν ιδια ςιλαβι,διατιριτε,αλιος γραφετε «νκ».
9) αποβαλετε το δεφτερο ςιμφονο,στα διπλα ςιμφονα.
10) οταν γραμα δεν προφερετε,αποβαλετε,π.χ. «Πεμτι».
11) το τελικο «ς» ινε το μονο μικρο ςιγμα..
12) το «ς» σε οπιαδιποτε θεσι,οταν προφερεται «ζ» γραφεται με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γραφοντε «κς,πς»
14) τονος ςιμιονετε μονο σε περιπτοςι ςινχιςις,αλα οχι στι λιγυσα.Στι λιγυσα σιμιονετε μονο αν ιπαρχι ομοιχι ατονι λεξι.Ιδικα για τι σιμιοσι ί μι του τονυ τον «πυ,πος»,οπος στο ισχιον μονοτονικο.
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λεξι πυ δεν εχι τονο μπενι παβλα.
Σιμερα ςτιν Ελαδα ας γινι νομος,πυ θα κατοχιρονι τιν ελεφθερια τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφια ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφια.
[ Προτιμο προσοπικα αφτι τι φονιτικι ορθογραφια, κε με διατιρισι τον «σ,ς» κε
τον «ξ,ψ»,(το «φσ» πυ μπορι να προκιψι με «ψ»,οταν τα «φ» κε «σ» ινε στιν ιδια
σιλαβι)].

Παραθετο τις ακολυθες αλαγες στο πιο πανο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε σπανιοτατα αναγκεες,για να ανασκεβασο τα επιχιριματα τον
αντιδραστικον,για «αξεπεραστα» προβλιματα που διθεν προκιπτυν :

Σε περιπτοςι σινχιςις κε μονο :
Σιμιονυμε τα διπλα σιμφονα,τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»,το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις παντα με «ι».
Στιν κατ' εξερεσι σιμιοσι του «υ» μπορυμε να βαλυμε διαλιτικα («ϋ»),αν ιπαρχι σινχισι
με το υ (ου).Οταν ακολυθι φονιεν πυ μπορι να σχιματίζι ί να μι σχιματιζι καταχριστικι
διφθονκο με το «ι» τις φονιτικις γραφις, κε ιμαστε στιν περιπτοςι πυ δεν σχιματιζι,τυ
βαζυμε διαλιτικα «ϊ».Επισις βαζυμε κανονικα διαλιτικα στα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπαρχι
σινχισι με τα κατ' εξερεσι σιμιυμενα διψιφα φονιεντα.

Παραδιγματα αναμικτα,αλφαβιτικα ομόιχον :
1.αγωνια,2.απωλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βωλος,5.δ(ει/η)γμα,6.διαλιμ(μ)α,7.εν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.εκ(κ)λισι,10.εξαρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(ει/η)λος,13.(ι/η/υ)νιον,14.θ(η/υ)ρα,15.ιδιωτις,
16.ιττα (ειτα,πυ το γραφυμε ιτα),17.καινος,18.καλλος(κάλως,καλος),19.κλ(ε)ι)νο,
20.κλ(ι/η)μα,21.κλ(ι/η)σι,22.κομ(μ)α,23.(το) κομμι [κ(ο/ω)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ι/η)σι,
26.κ(ι/υ)ον,27.κ(η/υ)τος,28.κ(ό/ω)μι,29.λ(ει/η)μμα (λυμα,το γραφυμε λιμα,διοτι δεν
ιπαρχι διαφορετικι γραφι,με ενα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ι/υ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μαν(ν)α,
34.μ(υ)ια,35.(ο)ινοδις,36,ξυρος,37.παιδιον,38.παλ(ι/η),39.παραλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ινα,
41.π(ει/η)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πωλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(η/υ)λος,47.στ(ο)ιχος,
48.σωρος,49.τ(ει/οι)χος,50.τον(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ι/υ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μετερος.55.ιπερωρια,56.φιλλον,57.φ(ι/υ)λο(ν) 58.χ(ε)ιλια,59.χ(ει/η)ρα,60.χ(η/οι)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ώμος,66.ωρα,67.ωραριο
Ο πιο πανο καταλογος,πυ διαβασα σε παλιο λεξικο,ινε επαρκις και υσιαστικα πλιρις.

Ανώνυμος είπε...

[Έβαλα βασικι αλαγι]
==============================================================
Φονιτικι ορθογραφια

Τυ Θομα Ακροτιρϊανακι
Ι ελινικι μιονοτιτα ςτιν ΕΣΣΔ πριν τον Β'ΠΠ εβγαζε τιν εφιμεριδα «Κομυνιςτις»,
πυ ιταν ι βαςικι εφιμεριδα-τις,με τι φονιτικι ορθογραφια :

1) ο φθονκος «ε» με το γραμα «ε» .
2) ο φθονκος «ι» με το γραμα «ι»,
3) ο φθονκος «ο» με το γραμα «ο».
4) ο φθονκος «ου» με το γραμα «υ».
5) ι ςινδιαςμι «αυ,ευ,ηυ» γραφοντε «αβ/αφ,εβ/εφ,ιβ/ιφ»,
6) το «γχ» γραφετε «νχ».
7) το «γγ» γραφετε «νκ».
8) το «γκ»,οταν ινε στιν ιδια ςιλαβι,διατιριτε,αλιος γραφετε «νκ».
9) αποβαλετε το δεφτερο ςιμφονο,στα διπλα ςιμφονα.
10) οταν γραμα δεν προφερετε,αποβαλετε,π.χ. «Πεμτι».
11) το τελικο «ς» ινε το μονο μικρο ςιγμα..
12) το «ς» σε οπιαδιποτε θεσι,οταν προφερεται «ζ» γραφεται με «ζ»
13) τα «ξ,ψ» γραφοντε «κς,πς»
14) τονος ςιμιονετε μονο σε περιπτοςι ςινχιςις,αλα οχι στι λιγυσα.
Στι λιγυσα σιμιονετε μονο αν ιπαρχι ομοιχι ατονι λεξι.Ιδικα για τι σιμιοσι
ί μι του τονυ τον «πυ,πος»,οπος στο ισχιον μονοτονικο.
15) μπροςτα απο εγκλιτικι ί εγκλινόμενι λεξι πυ δεν εχι τονο μπενι παβλα.
Σιμερα ςτιν Ελαδα ας γινι νομος,πυ θα κατοχιρονι τιν ελεφθερια τυ καθενος
να χρισιμοπιι αφτι τι φονιτικι ορθογραφια ί να μι τι χριςιμοπιι κε να χριςιμοπιι
τιν ιστορικι ορθογραφια.
Προτιμο προσοπικα τιν πιο πάνο φονιτικι ορθογραφια, κε με διατιρισι τον «σ,ς» κε
τον «ξ,ψ»,(το «φσ» πυ μπορι να προκιψι,με «ψ»,οταν τα «φ» κε «σ» ινε στιν ιδια
σιλαβι). Προτιμο επισις τιν εξις βασικι αλαγι : Ο φθονκος «ι» να σιμιονετε κατ'
εξέρεσι με «η»,οταν ακολυθι φονιεν κε δεν σχιματιζετε καταχριστικι διφθονκος.

Παραθετο κε τις ακολυθες αλαγες στο πιο πανο,αν κε τις θεορο πολι
θεοριτικες, ιπερβολικες κε σπανιοτατα αναγκεες,για να ανασκεβασο τα επιχιριματα
τον αντιδραστικον,για «αξεπεραστα» προβλιματα που διθεν προκιπτυν :

Σε περιπτοςι σινχισις κε μονο σιμιονυμε τα διπλα σιμφονα,κε τα «αι,ω,ει,η,οι,υ,υι»
(το «οι» πλιθιντικυ ονομαστικις παντα με «ι»).
Στιν κατ' εξερεσι σιμιοσι τυ «υ» μπορυμε να βαλυμε «διαλιτικα» («ϋ»),αν ιπαρχι σινχισι
με το υ (ου). Βαζυμε κανονικα διαλιτικα στα «αϊ,εϊ,οϊ,υϊ»,αν ιπαρχι σινχισι με τα κατ' εξερεσι
σιμιυμενα διψιφα φονιεντα.

Παραδιγματα αναμικτα,αλφαβιτικα ομόιχον :
1.αγωνια,2.απωλιτος,3.αψ(ι/υ)ς,4.βωλος,5.δ(ει/η)γμα,6.διαλιμ(μ)α,7.εν(κει/υ)ος,8. ις/εις & είς),
9.εκ(κ)λισι,10.εξαρτ(η/υ)σι,11.εφ(φ)ορία,12.(ει/η)λος,13.(ι/η/υ)νιον,14.θ(η/υ)ρα,15.ιδιωτις,
16.ιττα (ειτα,πυ το γραφυμε ιτα),17.καινος,18.καλλος(κάλως,καλος),19.κλ(ε)ι)νο,
20.κλ(ι/η)μα,21.κλ(ι/η)σι,22.κομ(μ)α,23.(το) κομμι [κ(ο/ω)μι],24.κομ(μ)ος,25,κτ(ι/η)σι,
26.κ(ι/υ)ον,27.κ(η/υ)τος,28.κ(ό/ω)μι,29.λ(ει/η)μμα (λυμα,το γραφυμε λιμα,διοτι δεν
ιπαρχι διαφορετικι γραφι,με ενα «μ»),30.λ(ι/οι)μος,31.λ(ι/υ)ρα,32.λ(ι/υ)τος,33.μαν(ν)α,
34.μ(υ)ια,35.(ο)ινοδις,36,ξυρος,37.παιδιον,38.παλ(ι/η),39.παραλ(ει/η)ψι,40.π(ε)ινα,
41.π(ει/η)ρα,42.π(ο)ια,43.π(ο)ιο,44.πωλος,45.π(η/υ)γι,46.στ(η/υ)λος,47.στ(ο)ιχος,
48.σωρος,49.τ(ει/οι)χος,50.τον(ν)ος,51.τρ(ε)ις,52.(υ)ιος,53.(ι/υ)λι,54.(η/υ)μις-
(η/υ)μετερος.55.ιπερωρια,56.φιλλον,57.φ(ι/υ)λο(ν) 58.χ(ε)ιλια,59.χ(ει/η)ρα,60.χ(η/οι)ρος,
61.χ(ι/υ)λος,63.χωλι,64.ψ(ι/η)λος,65.ώμος,66.ωρα,67.ωραριο
Ο πιο πανο καταλογος,πυ διαβασα σε παλιο λεξικο,ινε επαρκις και υσιαστικα πλιρις.

Θωμάς Ακρωτηριανάκης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Θωμάς Ακρωτηριανάκης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Θωμάς Ακρωτηριανάκης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Θωμάς Ακρωτηριανάκης είπε...

-----καταλήγο στο εξής :
ΦΟΝΗΤΗΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΑ
Ήμε ηπέρ της φονητηκής ορθογραφήας,κε του να γήνη ανεκτή στην μπλογκόσφερα,αλά
κε εβρήτερα.Την αντηλαμβάνομε ος εξής:
1) τα δηπλά σήμφονα σημηόνοντε μονά,όμος διατηρούντε,όταν στην
ανάγνοση ηπάρχη σήγχηση με ομόηχη λέξη με μονό σήμφονο.Τα «γγ» διατηρούντε.
Όταν όμος στα «γγ» έχουμε προφορά καθαρού «γκ»,γράφοντε «γκ».
2) τo «υ» στα «αυ,ευ,ηυ» σημηόνεται «β»,«φ».Αν ακολουθή «β» ή «φ»,παραλήπεται,
όχη όμος στη λέξη «εφφορήα».
3) η φονηεντηκή φθόγκη «α,ε,η,ο,ου» σημηόνοντε έτσι.Της ηστορηκής ορθογραφήας χρησημοπηουμένης
μόνο προς αποφηγή παρανάγνοσης.
4) το ημήφονο σημηόνεται με «ι» (άλο «δόληος» κε άλο «δόλιος».